Raport

CBM – mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet në Mitrovicë të jugut