Manualet e monitorimit të prokurimit publik

Manual
08/06/2021

Udhëzues mbi monitorimin e prokurimit publik

Manual
08/06/2021

Udhëzues për komunikim të politikave monitorimi i prokurimit publik