Raport

EC & KDI – restaurimi i objekteve të trashëgimisë kulturore në Prizren

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë