Raport

ISDY & PRAK – rehabilitimi dhe mirëmbajtja e objekteve kolektive në Prizren

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë