Raport

Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në fshatin gaçkë – faza e dytë

By 13/12/2020March 15th, 2021No Comments

Ky raport është hartuar nga Grupi Monitorues i Organizatave Jo-Qeveritare të rajonit të Ferizajt, të cilët kanë përfituar dije dhe aftësi praktike përmes punëtorive për aplikimin e mësimit mbi monitorimin e prokurimit publik, të organizuara nga Platforma CiviKos në kuadër të aktivitetit të USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).

Pjesëmarrës të serisë së punëtorive ishin:
Arbenita Topalli – INPO
Egzon Mustafa – CEDF
Qendrim Hoxha – LDA
Tringa Raka – Gjethi
Valentina Abazi – INPO

Qëllimet e këtyre punëtorive janë: (I) aktivizimi OJQ-ve lokale për të monitoruar tenderët në nivel komunal; (II) aftësimi i OJQ-ve që të analizojnë gjetjet nga tenderët dhe të zbulojnë keqpërdorimet potenciale në prokurimin publik duke u mbështetur drejtpërdrejt nga lehtësuesit e angazhuar; dhe (III) OJQ-të të jenë të afta të përgatisin dhe publikojnë raporte mbi gjetjet e tyre gjatë monitorimit të prokurimit publik në nivel lokal.

Gjatë punëtorive Grupi Monitorues ka përzgjedhur monitorimin e aktivitetit të prokurimit me titull “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në fshatin Gaçkë – faza e dytë” me numër të prokurimit 656-18-1767-5-2-1, me vlerë të parashikuar të kontratës 100,000.000 €.

Të gjeturat nga monitorimi i zbatimit të këtij aktiviteti të prokurimit shpërfaqin nevojën e forcimit të sundimit të ligjit që nga faza e planifikimit të prokurimit, e deri të nënshkrimi i kontratës, si dhe ngritjen e përgjegjshmërisë së zyrtarëve publik të cilët janë të përfshirë direkt apo indirekt në inicimin dhe zbatimin e prokurimit.

 

Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në fshatin gaçkë - faza e dytë