Raport

Pishina e parregullsive (Raporti i analizimit të procesit të prokurimit për ndërtimin e pishinës olimpike në Prizren)

By 13/12/2020March 15th, 2021No Comments

Ky raport është hartuar nga Grupi Monitorues i Organizatave Jo-Qeveritare të rajonit të Prizrenit, të cilët kanë përfituar dije dhe aftësi praktike përmes punëtorive për aplikimin e mësimit mbi monitorimin e prokurimit publik, të organizuara nga Platforma CiviKos në kuadër të aktivitetit të USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM).

 

Pishina e parregullsive (Raporti i analizimit të procesit të prokurimit për ndërtimin e pishinës olimpike në Prizren)