Raport

Prioritetet e qyetarëve të Ferizajt 2020

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Komuna e Ferizajt kishte organizuar dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit komunal për vitin 2020 gjatë muajve qershor dhe korrik 2019. Për të analizuar prioritetet e qytetarëve për investimet komunale për 20 2020 , kuadër të projektit “OSHC OSHC-të lokale dh e qytetarët e fuqizuar në parandalimin e korrupsionit në prokurimet publike komunale”, të mbështetur nga aktiviteti i USAID për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, YAHR ka monitoruar nëntë dëgjime publike të organizuara nga Komuna e Ferizajt në procesin e hartimit të buxhetit komunal për vitin 2020.

Prioritetet e qyetarëve të Ferizajt 2020