Raport

Procesi i përpilimit të buxhetit

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Qarkorja buxhetore është dokumenti udhëzues që Ministria e Financave ia dërgon komunës për përgatitjen e propozim buxhetit dhe kërkesave për ndarje buxhetore tjera

Procesi i përpilimit të buxhetit