Česta pitanja

Najčešća pitanja koja se postavljaju o javnim nabavkama na Kosovu

Šta je javna nabavka?

Javna nabavka se vezuje sa time kako javne vlasti (institucije) troše javni novac prilikom nabavke robe, radova ili usluga na tržištu. Ono što je važno u ovoj oblasti je da se novac poreskih obveznika troši efikasno, pružajući građanima što veće koristi. Tokom životnog ciklusa jedne aktivnosti, postupak javne nabavke prolazi kroz osam osnovnih koraka:

 1. KORAK 1 – Planiranje nabavki
 2. KORAK 2 – Predviđanje vrednosti i klasifikacija ugovora
 3. KORAK 3 – Definisanje postupka nabavke
 4. KORAK 4 – Priprema tenderskog dosijea
 5. KORAK 5 – Objavljivanje
 6. KORAK 6 – Otvaranje i procena ponuda
 7. KORAK 7 – Dodela i potpisivanje ugovora
 8. KORAK 8 – Upravljanje ugovorima.

Zakoni koji regulišu javne nabavke na Kosovu?

Principi javnih troškova regulisani su članom 120 Ustava Republike Kosovo. Dok su obaveze zaštite ovih načela regulisane sa:

 • Zakonom o javnim nabavkama u Republici Kosovo br. 04/L-042, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakon br. 05/L-068 i Zakon br. 05/L-092 i
 • Podzakonskim aktima.

Koje su ključne institucije u javnim nabavkama i koja je njihova uloga?

I. Regulatorna komisija za javne nabavke (RKJN)
Uloga: Izrađuje zakone, pravilnike i uputstva o javnim nabavkama, pruža savete, informacije i mišljenja o zakonskim odredbama, nadgleda postupak javnih nabavki u Republici Kosovo.
Adresa: Bivša zgrada Grmije, zona B, 10000 Priština
Tel.: + 383 (0) 38 213 709
imejl: rregullat.krpp@rks-gov.net
Veb stranica: https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx www.krpp.rks-gov.net

II. Telo za razmatranje nabavki (TRN)
Uloga: Telo za razmatranje nabavki odgovorno je za obavljanje funkcija koje su njemu dodeljene na osnovu Zakona o javnim nabavkama na Kosovu (postupanje po žalbama u vezi sa kriterijumima tenderske dokumentacije ili procena ponuda i druga zakonska kršenja za svaki raspisani tender) i bavljenje pravnim prekršajima kada se odobravaju koncesije.
Adresa: Ul. „MIGJENI“ (Bivša Ljubljanska Banka, sprat V), Priština, Kosovo
Tel.: + 383 38 212 309
imejl: oshp@rks-gov.net
Veb stranica: https://oshp.rks-gov.net/sq/Default/Home

III. AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE (APK)
Uloga: Bavi se slučajevima sumnje korupcije i sukoba interesa u javnim procesima.
Telefon: +383 (0) 38 518-907; +383 (200) 10-716
Imejl: info@akk-ks.org
Veb stranica: https://www.akk-ks.org

IV. AUTORITET KOSOVA ZA KONKURENCIJU (AKK)
Uloga: Bavi se sa slučajevima sumnje kršenja principa jednakog tretmana, preferencija ili štete konkurenciji:
Adresa: Ul. Migjeni, Sprat VI (Bivša Ljubljanska Banka), Priština, Kosovo
Tel.: +381 (0) 38 200 10982
Imejl: info.konkurrenca@rks-gov.net
Veb stranica: https://ak.rks-gov.net

V. CENTRALNA AGENCIJA ZA NABAVKE (CAN)
Uloga: Obavlja zajedničke postupke nabavke iste prirode (npr. snabdevanje gorivom, potrošni materijal, hrana, informaciona tehnologija, itd.) za sve ugovorne vlasti:
Adresa: Bulevar Majke Tereze, zgrada Grmije – zona A, Sprat IV, Priština, Kosovo
Tel.: +383 (0) 38-200-15502; +383 (0) 38-200-15503
Imejl: infoaqp@rks-gov.net
Veb stranica: https://aqp.rks-gov.net/kontakti/

Kako možemo dobiti dokumenta određenog tendera/ugovora?

 1. Tenderska dokumentacija i odluke ugovorne vlasti mogu se naći na elektronskoj platformi za javne nabavke ‘e-Nabavka’ (https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx?id=327) pod „Obaveštenja – Nabavke“. Da biste pristupili tim informacijama, morate se registrovati na platformi. Upute za registraciju možete naći na stranici za upis, ispod tasta „MANUALS“ ove platforme (https://e-prokurimi.rks-gov.net/Home/ClanakItemNew.aspx?id=378). Dok pod predmetom „OBUKA“ možete pronaći materijal za obuku koji su izradili RKJN i IKJA u vezi postupka nabavke (https://e-prokurimi.rks-gov.net/Home/ClanakItemNew.aspx?id=277).
 2. Žalbe ekonomskih operatera i odluke TRN-a u vezi sa takvim žalbama mogu se dostaviti na platformi TRN-a, pod stavkom „ŽALBE“ (https://oshp.rks-gov.net/sq/ProcurementActivities/Search). Međutim, tu možete naći samo žalbe i odluke od decembra 2019. godine, kada je TRN lansirao novu veb stranicu. Ranije evidencije mogu se naći pod predmetom „ARHIVA“ na istoj platformi (https://oshp.rks-gov.net/sq/Pages/Details?id=79)
 3. Mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije mogu se naći na platformi (https://www.akk-ks.org/)
 4. Dokumenti javnih ugovora takođe se mogu naći na veb stranicama opština u okviru modula nabavke svake opštine. https://kk.rks-gov.net/#lista
 5. Štaviše, zakon o budžetu, koji definiše prirodu i ograničenja javnih troškova može se naći na veb stranici Ministarstva finansija pod Izveštajima i Publikacijama (https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,121) dok pod platformom za transparentnost istog ministarstva možete naći tromesečne i godišnje izveštaje o institucijskim troškovima (https://ptmf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1)
 6. Platforma civilnog društva (FOL) pruža brz pristup sažetku nabavki, kao što su; koja je institucija dodelila koje ugovore, kolika je bila njihova vrednost i koje kompanije ih najviše dobijaju (https://www.prokurimihapur.org/). Međutim, pošto ova platforma prima podatke direktno sa platforme za e-nabavku, ako platformi nedostaju određene informacije o tenderu, oni neće biti objavljeni na „prokurimi i hapur“ (otvorena nabavka).
 7. Dobra platforma za analizu o tome koji su vlasnici kompanija koje dobijaju većinu javnih tendera je i platforma civilnog društva (OpenDataKosovo – ODK) http://biznesetehapura.com/sq, koja pruža podatke Kosovske agencije za registraciju biznisa – KARB (https://arbk.rks-gov.net/)

Koje su crvene zastave koje pokreću sumnju za korupciju ili loše upravljanje u javnim nabavkama: Neki od pokazatelja zloupotrebe i lošeg upravljanja u javnim nabavkama su sledeći?

 • Prilagođavanje tehničkih specifikacija za određene Ekonomske operatere;
 • Dodatne informacije za određene Ekonomske operatere;
 • Diskvalifikacija potencijalnih Ekonomskih operatera putem nenavedenih kriterijuma;
 • Saradnja u cilju prilagođavanju cene ponude;
 • Dobavljač može ponuditi robu ili usluge koje nisu slične onima u ponudi;
 • Pritisak koji se vrši na komisiju za ocenjivanje;
 • Sukob interesa;
 • Primanje stvari ili usluga koji nisu u skladu sa odredbama ugovora ili isporuka manje količine od naručene količine;
 • Naručivanje stvari ili usluga za privatne potrebe službenika i njihovo plaćanje iz javnog budžeta;
 • Osnivanje privatnih kompanija u ime prijatelja ili rođaka i dodeljivanje ugovora njima, itd.

Koje su posledice korupcije i lošeg upravljanja u javnim nabavkama?

Oko 40% kosovskog budžeta troši se godišnje putem javnih nabavki. Zloupotreba ovih troškova negativno utiče na razvoj i blagostanje građana Kosova. Neki od negativnih efekata su sledeći:

 • Trošenje javnog novca na projekte koji su od koristi javnim službenicima, a ne društvu;
 • Manje sportskih i kulturnih aktivnosti (izložba, pozorišta, filmova, itd.);
 • Manje razvoja, slobodnog tržišta, poštene konkurencije, novih radnih mesta;
 • Loše usluge i investicije koje moramo otplatiti.