Raport

Interpretimi rast pas rasti i ligjit të prokurimit publik

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Ky raport shqyrton vendimet dhe praktikat e OSHP-së për të vlerësuar se sa efektive kanë qenë masat të cilat janë ndërmarrë, por mbi të gjitha sa e paanshme ka qenë OSHP-ja në ndarjen e drejtësisë për palët. Periudha e monitorimit në këtë raport është 1 qershor – 31 dhjetor 2018, ku janë analizuar dhe krahasuar 479 vendime.

Interpretimi rast pas rasti i ligjit të prokurimit publik