Raport

Menaxhimi i parasë publike në sytë e auditorit të përgjithshëm

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Qeveria e Kosovës ka bërë një progres për sa i përket përmirësimit të sistemit për menaxhimin e financave publike, duke azhurnuar dhe qartësuar legjislacionet përkatëse. Megjithatë, Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme nga më të ndryshmet për sa i përket planifikimit operativ, raportimit të brendshëm menaxherial, kontrollit të brendshëm financiar, prokurimit dhe menaxhimit të investimeve kapitale. E kjo si pasojë e mungesës së angazhimit të mirëfilltë institucional në menaxhim të mirë, sundim të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Këto brenga vazhdojnë të shpërfaqen vit pas viti si në raportet ndërkombëtare, po ashtu edhe në raportet vendore si ato të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), Agjencisë Kundër Korrupsionit dhe organizata të ndryshme të Shoqërisë Civile.

Menaxhimi i parasë publike në sytë e auditorit të përgjithshëm