Organizata: Iniciativa për Progres

Adresa:  Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Web faqe: http://inpo-ks.org/

Media sociale: https://www.facebook.com/OrganizataINPO