Organization: Iniciativa për Progres

Address:  Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Webpage: http://inpo-ks.org/

Social media: https://www.facebook.com/OrganizataINPO