Uncategorized @sq

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

By 13/12/2020June 8th, 2021No Comments

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

Ky dokument ka për qëllim që të ofroj udhëzime praktike dhe efektive për organizatat joqeveritare apo individët të cilët dëshirojnë të monitorojnë prokurimin publik në nivel lokal. Monitorimi i prokurimit publik mund të jetë një sfidë e vështirë për organizatat të cilat për herë të parë duan të fillojnë të merren me këto monitorime, sidoqoftë përmes këtij udhëzuesi synohet që monitorimi i prokurimit publik të jetë më i lehtë për këto organizata. Zyrtarët publik, shpesh herë mund të fshihen prapa legjislacionit të gjerë i cili ndonjëherë mund të ketë dykuptimësi për të arsyetuar secilin veprim të tyre edhe atëherë kur nuk është në interesin e qytetarëve.

Udhëzuesi do të t’iu ofrojë metodologji praktike për të ardhur më lehtë deri tek shkeljet të cilat janë më të zakonshmet në procedurat e prokurimit publik. Kjo do t’i mundësojë organizatave joqeveritare apo monitoruesve të tjerë, që më shpejt, me më pak përpjekje t’i gjejnë parregullsitë dhe të avokojnë për përmirësimin e adresimin e tyre.. Platforma CiviKos është e kontraktuar për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për të monitoruar prokurimin publik në nivel lokal ne kuadër të projektit Komunat Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (TEAM) i USAID-it dhe ky udhëzues është pjesë e këtij projekti.

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar