Category

Uncategorized @sq

Prioritetet E Qyetarëve Të Prizrenit 2020

By Uncategorized @sq

Komuna e Prizrenit kishte organizuar dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit komunal për vitin 2020 gjatë muajit gusht 2019. Për të analizuar prioritetet e qytetarëve për investimet komunale për 2020 , kuadër të projektit “OSHC të lokale dhe qytetarët e fuqizuar në parandalimin e korrupsionit në prokurimet publike komunale”, të mbështetur nga aktiviteti i USAID për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, ISDY ka monitoruar pesë dëgjime publike të organizuara nga Komuna e Prizrenit në procesin e hartimit të buxhetit komunal për vitin 2020.

Prioritetet E Qyetarëve Të Prizrenit 2020
Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

By Uncategorized @sq

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

Ky dokument ka për qëllim që të ofroj udhëzime praktike dhe efektive për organizatat joqeveritare apo individët të cilët dëshirojnë të monitorojnë prokurimin publik në nivel lokal. Monitorimi i prokurimit publik mund të jetë një sfidë e vështirë për organizatat të cilat për herë të parë duan të fillojnë të merren me këto monitorime, sidoqoftë përmes këtij udhëzuesi synohet që monitorimi i prokurimit publik të jetë më i lehtë për këto organizata. Zyrtarët publik, shpesh herë mund të fshihen prapa legjislacionit të gjerë i cili ndonjëherë mund të ketë dykuptimësi për të arsyetuar secilin veprim të tyre edhe atëherë kur nuk është në interesin e qytetarëve.

Udhëzuesi do të t’iu ofrojë metodologji praktike për të ardhur më lehtë deri tek shkeljet të cilat janë më të zakonshmet në procedurat e prokurimit publik. Kjo do t’i mundësojë organizatave joqeveritare apo monitoruesve të tjerë, që më shpejt, me më pak përpjekje t’i gjejnë parregullsitë dhe të avokojnë për përmirësimin e adresimin e tyre.. Platforma CiviKos është e kontraktuar për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për të monitoruar prokurimin publik në nivel lokal ne kuadër të projektit Komunat Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (TEAM) i USAID-it dhe ky udhëzues është pjesë e këtij projekti.

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar
Udhëzues mbi monitorimin e prokurimit public

Udhëzues mbi monitorimin e prokurimit publik

By Uncategorized @sq

Udhëzues mbi monitorimin e prokurimit public

Ky dokument ka për qëllim që të ofroj udhëzime praktike dhe efektive për organizatat joqeveritare apo individët të cilët dëshirojnë të monitorojnë prokurimin publik në nivel lokal. Monitorimi i prokurimi public mund të jetë një sfidë e vështirë për organizatat të cilat për herë të parë duan të fillojnë të merren me këto monitorime, sidoqoftë përmes këtij udhëzuesi synohet që monitorimi i prokurimit publik të jetë më i lehtë për këto organizata. Zyrtarët publik, shpesh herë mund të fshihen prapa legjislacionit të gjerë i cili ndonjëherë mund të ketë dykuptimësi për të arsyetuar secilin veprim të tyre, edhe atëherë kur nuk është në interesin e qytetarëve.

Udhëzuesi do të ju ofrojë metodologji praktike për të ardhur më lehtë deri tek shkeljet të cilat janë më të zakonshmet në procedurat e prokurimit publik. Kjo do t’i mundësojë organizatave joqeveritare apo monitoruesve të tjerë, që më shpejt, me më pak përpjekje t’i gjejnë parregullsitë dhe të avokojnë për përmirësimin e adresimin e tyre. Udhëzuesi është pjesë e Projektit për Komuna Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (TEAM) i USAID. Platforma CiviKos është e kontraktuar për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për të monitoruar prokurimin publik në nivel lokal.

Udhëzues mbi monitorimin e prokurimit publik

Udhëzues për komunikim të politikave

By Uncategorized @sq

Udhëzues për komunikim të politikave

Organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në Kosovë gjithnjë e më shumë kanë mundësi të angazhojnë qytetarët për të marrë pjesë në promovimin e ndryshimeve sociale, të monitorojnë punën e institucioneve në nivel lokal dhe qendror, me qëllim që të kërkojnë më shumë llogari dhe transparencë. Megjithatë, një numër i madh i organizatave nuk kanë strategji të qartë të komunikimit dhe u mungon përvoja e duhur për të hartuar vet plane të komunikimit. Si pasojë, angazhimi i tyre nuk arrin efektet maksimale dhe resurset nuk shfrytëzohen në mënyrë efektive. Përdorimi i mjeteve të komunikimit, si komunikatat për media, konferencat dhe shpërndarja materialeve përmes mediave sociale, bëhet pa një plan të komunikimit për të angazhuar audiencën e synuar. Një plan i komunikimit adreson aspekte të tilla si: hartimi I një strategjie të komunikimit të udhëhequr nga qëllimet e qarta të organizatës, të dhënat relevante dhe evidenca të qarta; pozicionimi publik i një organizate; zhvillimi i mesazheve të ndryshme për të përfshirë një audiencë të caktuar; krijimi i kontakteve me mediat dhe avokim; ndërtimi i aleancave; dhe formulimi i strategjive të komunikimit.

 

Udhëzues për komunikim të politikave