Category

Uncategorized

How to Easily Identify, Publish and Prevent Irregularities in Public Procurement

How to Easily Identify, Publish and Prevent Irregularities in Public Procurement

By Manual, Uncategorized

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

Ky dokument ka për qëllim që të ofroj udhëzime praktike dhe efektive për organizatat joqeveritare apo individët të cilët dëshirojnë të monitorojnë prokurimin publik në nivel lokal. Monitorimi i prokurimit publik mund të jetë një sfidë e vështirë për organizatat të cilat për herë të parë duan të fillojnë të merren me këto monitorime, sidoqoftë përmes këtij udhëzuesi synohet që monitorimi i prokurimit publik të jetë më i lehtë për këto organizata. Zyrtarët publik, shpesh herë mund të fshihen prapa legjislacionit të gjerë i cili ndonjëherë mund të ketë dykuptimësi për të arsyetuar secilin veprim të tyre edhe atëherë kur nuk është në interesin e qytetarëve.

Udhëzuesi do të t’iu ofrojë metodologji praktike për të ardhur më lehtë deri tek shkeljet të cilat janë më të zakonshmet në procedurat e prokurimit publik. Kjo do t’i mundësojë organizatave joqeveritare apo monitoruesve të tjerë, që më shpejt, me më pak përpjekje t’i gjejnë parregullsitë dhe të avokojnë për përmirësimin e adresimin e tyre.. Platforma CiviKos është e kontraktuar për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për të monitoruar prokurimin publik në nivel lokal ne kuadër të projektit Komunat Transparente, Efikase dhe Llogaridhënëse (TEAM) i USAID-it dhe ky udhëzues është pjesë e këtij projekti.

Si të identifikoni më lehtë parregullsitë në prokurim publik për t’i publikuar dhe parandaluar

Policy Communications Guide

By Uncategorized

Policy Communications Guide April

Civil Society Organizations (CSOs) in Kosovo are increasingly able to engage citizens to participate in promoting social change, to monitor the work of institutions at local and central level to demand more accountability and transparency. However, a large number of organizations do not have clear communications strategies and lack the necessary experience to develop their own communications plans. Consequently, their engagement falls short of achieving maximum effects and resources are not used effectively. The use of communications tools, such as press releases, conferences and dissemination of materials through social media, is conducted without a communications plan to engage the target audience. A communications plan addresses aspects such as: designing a communications strategy guided by clear organizational goals, relevant data and clear evidence; public positioning of an organization; developing different messages to reach specific audiences; establishing contacts with the media and engaging in advocacy; building alliances; and formulating communications strategies.

Policy Communications Guide